Zajímavosti z Kyjova a okolí

Zajímavosti z Kyjova a okolí

Zajímavosti

Kyjov nabízí svým návštěvníkům celou řadu památek, zajímavostí i kulturních a společenských akcích. Níže naleznete přehled několika z nich.

slovacky-rokSlovácký rok

Tato největší folklórní akce na Kyjovsku má tradici od roku 1921. Nejvýznamnější národopisná slavnost regionu se od roku 1971 pořádá v pravidelných čtyřletých intervalech. Pokaždé přivádí do srdce Slovácka tisíce příznivců národopisu z celé České republiky i ze zahraničí. Čtyři srpnové dny patří Kyjov lidovým tradicím, zvykům a písním. Akce se účastní desítky národopisných souborů a muzik z Kyjova i širokého okolí.

 

 

concentusConcentus Moraviae

Mezinárodní hudební festival s desetiletou tradicí probíhá každoročně v měsíci červnu. Stal se příležitostí pravidelných setkávání přátel vážné hudby. Tento cyklus založilo třináct měst Moravy a zakládajícím členem sdružení je i město Kyjov. V současné době se koncertů účastní téměř 20 měst a přibývají další. Kyjov je každoročně spolupořadatelem dvou koncertů, které probíhají v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie nebo v kapli sv. Josefa Kalasanského a taktéž ve Státním zámku Milotice. Každý ročník je zaměřen na jiný okruh hudby a na jeho tvorbě se podílí rozdílní dramaturgové. Festival je slavnostně zahajován a slavnostně ukončen.

 

kaple-josefaKaple sv. Josefa

Stojí na vyvýšenině nad východním okrajem původní zástavby města, poblíž dnešního muzea. Na jejím místě stával původní románský farní kostel sv. Martina. Stavba byla v roce 1692 zcela přestavěna, jak dodnes dokládá nápis nad portálem kostelní věže. V roce 1784 byl kostel odsvěcen a přeměněn na skladiště. To však v roce 1807 vyhořelo a kostel byl až na věž zbořen. V letech 1831–32 byla z materiálu původního kostela postavena dnešní kaple sv. Josefa, která byla v roce 1994 opravena.

 

 

 

 

 

kostelKostel Nanebevzetí Panny Marie, sv. Cyrila a Metoděje

Původní kapucínský kostel vystavený v letech 1713–20 byl v roce 1784 prohlášen za farní. Prostá stavba s hladkým průčelím má typický vzhled kapucínských klášterních kostelů. Nad portálem je kartuš se znakem Jana Adama z Lichtenštejna, který se darem 30 000 zlatých zasloužil o dostavbu kostela. Nad ní ve sgrafitovém rámu madona s dítětem od Jano Köhlera z roku 1911. Hlavní oltář s monumentálním obrazem Nanebevzetí Panny Marie od Josefa Zeleného z roku 1880 a štukovou výzdobou od Ondřeje Schweigla. Sochy představují sv. Cyrila a Metoděje. Zřejmě z původního kostela pochází volně umístěná dřevořezba Madonny s dítětem z doby kolem roku 1500 a sousoší Piety, barokní replika pozdně gotické práce.

 

 

 

 

mariansky-sloupMariánský sloup Nanebevzetí Panny Marie

Byl postaven koncem 20. let 17. století z podnětu kardinála Františka z Dietrichštejna jako poděkování městu za věrnost, kterou zachovalo město císaři Ferdinandovi II. v době stavovského povstání. V období totality byl sloup odsunut, na své původní čestné místo před radnicí byl vrácen zpět v roce 1990.

 

 

 

 

 

zidovsky-kamenPamětní kámen Židovské obce v Kyjově

Byl odhalen v roce 2002 v parčíku za radnicí. Je na něm vyobrazena původní kyjovská synagoga, která byla v roce 1962 zbořena. Stávala v místech dnešního kulturního domu. Spolu s ní podlehly asanaci i zbytky rázovité židovské čtvrti. Nezachoval se ani židovský hřbitov. Smutný osud kyjovských Židů připomíná památník obětem holocaustu, umístěný v areálu nemocnice.

 

 

radniceRenesanční radnice

Nejvýznamnější kyjovská historická památka je dominantou Masarykova náměstí. Byla postavena v letech 1561–62. Věž byla zvýšena v roce 1582 a poškozena při válečných událostech v roce 1636. Stavba prošla celou řadou dílčích úprav, z nichž nejvýznamnější bylo přestavění původního půdního polopatra na plnohodnotné patro (1876 nebo až 1905), nově byla rekonstruována i sgrafitovaná bosáž. Stavba je široká 22 m a výška věže dosahuje 39 m. V budově radnice dnes sídlí městský úřad.

 

 

 

 

 

zamecekRenesanční zámeček

Nejstarší dochovaná stavba ve městě. Byla postavena Janem Kunou z Kunštátu kolem roku 1540. Jako panské sídlo však sloužila jen několik let, potom zde pravděpodobně byla fara, později např. kasárna, nemocnice a škola. V roce 1911 byla stavba rekonstruována a opatřena sgrafity od Jana Köhlera s výjevy z dějin Kyjova. Je zde i umělcova podobizna. Od roku 1928 slouží budova jako muzeum. Zámeček stojí na Palackého ulici.

 

 

 

 

 

muzeumVlastivědné muzeum Kyjov

V renesančním zámečku z poloviny 16. století, který je nejstarší dochovanou budovou ve městě, sídlí od roku 1928 Vlastivědné muzeum Kyjov, pobočka Masarykova muzea v Hodoníně. Stálou expozicí archeologickou, etnografickou, přírodovědnou a expozici Příroda Kyjovska (přírodovědná sbírka prezentovaná formou velkoplošného dioramatu) doplňují příležitostné výstavy během celého roku.

 

 

chudobinecChudobinec Dominika Jurovského

Památkově chráněný dům, který byl postaven v letech 1728–39 a sloužil jako útulek pro zchudlé kyjovské měšťany. Barokní jednopatrová budova původně s domácí kaplí sv. Dominika, která se však nedochovala. Nad vchodem je latinský chronogram, který v překladu zní: „Co učiníte jednomu z těchto chudých, učiníte mně.“

 

 

 

 

 

kaple-gymnaziumKaple sv. Josefa Kalasanského

Tzv. Gymnazijní kaple byla vystavěna současně s eklektickou budovou dnešního Klvaňova gymnázia. V její architektuře převládají novorománské prvky. Část zařízení kaple pochází z původní piaristické kaple sv. Jana Nepomuckého. Keramickou mozaiku nad vstupem do kaple vytvořil Jano Köhler.

 

 

 

 

 

kaple-rochKaple sv. Rocha

Kapli nechal v roce 1716 postavit městský magistrát asi 1 km jihovýchodně od dnešního okraje města při cestě na Vlkoš jako poděkování za to, že město bylo ochráněno od moru. Nad vchodem je latinský chronogram, který v překladu zní: „Poutníku, popatři, pod touto ochranou uchránilo se od moru.“ Venkovní výzdobu tvoří sochy sv. Josefa, sv. Eligia, sv. Floriána a archanděla Michaela (uprostřed). Nad vstupem do kaple je sousoší sv. Anny vyučující Pannu Marii.V době josefínských reforem sloužila kaple jako prachárna.

 

 

 

 

 

modlitebnaModlitebna Českobratrské církve evangelické

Stavba z roku 1928 se nachází na Dobrovského ulici. Jedná se o funkcionalistickou stavbu architekta Josefa Poláška.

 

 

 

radnicni-galerieRadniční galerie

Je nejnovější galerií v Kyjově, vznikla začátkem roku 2002 v nové přístavbě kyjovské radnice. Tyto prostory slouží jednak k vystavování děl především začínajících a amatérských umělců a jednak potřebám radnice k prezentačním účelům. Činnost galerie je řízena Městským úřadem Kyjov, konkrétně odborem školství a kultury.

 

 

zivnostenska-skolaBývalá Živnostenská škola

Seifertovo nám. 7, pol. 30. let

 

 

 

 

 

 

galerie-domaGalerie Doma

Galerie vznikla v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých galerií za pomoci Města Kyjova a Domu kultury. Majitelé galerie – Pavla Ježová a Vladimír Jež – galerii provozují nikoliv jako obchod s uměním, ale jako místo setkávání milovníků umění, místo osvěty a kulturní oázy uprostřed stále komerčnější vřavy. I vernisáže mají být nejenom nudnou akcí, ale jsou doplněny také o hudební obohacení; výstavy uvádějí hudebníci nejrůznějších žánrů (jazz, cimbálka, DJ, folk, rock, alternativa) z Kyjova i okolí. Akce mají přátelskou a rodinnou atmosféru, ale srdečně vítáni jsou také ti, kteří si k nám ještě nenašli cestu. Dramaturgie výstav je rozřazena do několika kategorií: snažíme se publiku prezentovat jak kvalitní místní výtvrarníky (ať už absolventy vysokých uměleckých škol či amatéry), tak celostátně uznávané špičky naší výtvarné scény, tak nejmladší generaci umělců – absolventů nebo ještě studentů výtvarných škol.

galerie-skolaGalerie Ve škole

Galerie Ve škole zřízená při ZŠ Komenského a ZŠ Újezd je veřejnou galerií v Kyjově. V prostorách budovy ZŠ mohou návštěvníci z široké veřejnosti zhlédnout unikátní tématické výstavy během celého školního roku. Zakladatelem galerie je PaedDr. Jan Navrátil.

 

 

mestanske-domyMěšťanské domy

Dalšími památkově chráněnými objekty jsou měšťanské domy č.p. 7, 9, 11, 13, 14, 16 na Masarykově náměstí a barokní fara z roku 1734 nalézající se na Palackého ulici.

 

 

 

 

 

 

Soubor domů z 1. poloviny 20. století

Významnými stavbami z tohoto období, které se v Kyjově zachovaly, jsou: základní škola (Újezd 2, J. Polášek 1946, J. Bureš 1947, realizace 1947–53), dům Dr. J. Zemka (Újezd 1, B. Tureček 1931–32), mateřská škola (Jungmannova 5, B. Tureček 1923 – původně starobinec), Seifertovo nám. č.p. 833 a č.p. 849, ulice Urbanova č.p. 835 a 852, ulice Svatopluka Čecha č.p. 887 a 896, ulice Boženy Němcové č.p. 839 a 840

sporitelnaSpořitelna

Masarykovo nám. 29, autor M. Kopřiva 1926