Penzion & vinný bar Régio

Rezervační a platební podmínky Régio hotels & wine

Rezervace pobytů

Předběžnou rezervaci pobytu je možno provést elektronickou formou prostřednictvím jednoduchého rezervačního formuláře umístěného na tomto webu, či jinou formou komunikace (e-mailem, osobně). Rezervace bude hotelem závazně potvrzena či zamítnuta dle aktuální obsazenosti požadovaného termínu.

Záloha a doplatek

Pro potvrzení rezervace je požadována úhrada zálohy ve výši 50% z předpokládané ceny ubytování. Záloha musí být uhrazena nejpozději do 7 dnů od obdržení závazného potvrzení rezervace nebo obratem v případě rezervace 7 a méně dnů před nástupem. Pokud nebude záloha ve stanovené lhůtě uhrazena, rezervace zaniká. Záloha se hradí platební kartou nebo převodem na účet na základě písemného potvrzení rezervace vystaveného hotelem. Pokud bude rezervace učiněna v době kratší než 3 dny před nástupem, může hotel platbu zálohy prominout. Doplatek je hrazen na místě při check out, příp. při nástupu na pobyt, pokud to hotel požaduje. U pobytových balíčků (bez ohledu na délku pobytu) je vyžadována úhrada doplatku za pobyt 20 dnů před nástupem na pobyt.

Stornovací podmínky

V případě storna pobytu budou klientovi vyúčtovány níže uvedené stornopoplatky:

  1. 30% ceny objednaných služeb, dojde-li ke stornování do 30. dne před termínem nástupu
  2. 50% ceny objednaných služeb, dojde-li ke stornování od 29. do 8. dne před termínem nástupu
  3. 100% ceny objednaných služeb, dojde-li ke stornování od 7. do 1 dne před termínem nástupu, nebo v případě, že zákazník na pobyt nenastoupí.

Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy bylo hotelu odstoupení doručeno. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení pobytu. Při částečném odstoupení od smlouvy se stornopoplatek vypočítá z částky za částečně stornované služby. Storno je třeba zaslat písemnou formou.

Nástup a pobyt

Nástup na pobyt je v čase 14.00 – 21.00, pokud není dohodnuto jinak. Ukončení pobytu, tedy opuštění pokoje je do 11.00 hod., pokud není dohodnuto jinak. Pobyt v hotelu se řídí Hotelovým ubytovacím řádem, který je k nahlédnutí na recepci hotelu. V případě závažného porušení tohoto řádu ze strany klienta má hotel právo ukončit pobyt klienta bez náhrady. Jestliže mezi smluvními stranami dojde ke sporu, je subjektem mimosoudního řešení Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Rezervace prostřednictvím jiných rezervačních portálů

V případě, že klient rezervuje pobyt prostřednictvím jiných rezervačních portálů se kterými má hotel smlouvu, řídí se rezervační, platební i stornovací podmínky podmínkami na takovém portálu uvedenými. U těchto portálů obvykle není možná rezervace bez garance platební kartou.

Zakázkové akce (firmy a skupiny)

Zakázkové programy a zájezdy pro kolektivy a firmy se řídí platebními, stornovacími a dalšími podmínkami, které jsou stanoveny ve Všeobecných smluvních podmínkách pro kolektivy.