Úvod > Zajímavosti

Zajímavosti

Kyjov nabízí svým návštěvníkům celou řadu památek, zajímavostí i kulturních a společenských akcích. Níže naleznete přehled několika z nich.

Slovácký rok

Slovácký rok

Tato největší folklórní akce na Kyjovsku má tradici od roku 1921. Nejvýznamnější národopisná slavnost regionu se od roku 1971 pořádá v pravidelných čtyřletých intervalech. Pokaždé přivádí do srdce Slovácka tisíce příznivců národopisu z celé České republiky i ze zahraničí. Čtyři srpnové dny patří Kyjov lidovým tradicím, zvykům a písním. Akce se účastní desítky národopisných souborů a muzik z Kyjova i širokého okolí.

Concentus Moraviae

Concentus Moraviae

Mezinárodní hudební festival s desetiletou tradicí probíhá každoročně v měsíci červnu. Stal se příležitostí pravidelných setkávání přátel vážné hudby. Tento cyklus založilo třináct měst Moravy a zakládajícím členem sdružení je i město Kyjov. V současné době se koncertů účastní téměř 20 měst a přibývají další. Kyjov je každoročně spolupořadatelem dvou koncertů, které probíhají v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie nebo v kapli sv. Josefa Kalasanského a taktéž ve Státním zámku Milotice. Každý ročník je zaměřen na jiný okruh hudby a na jeho tvorbě se podílí rozdílní dramaturgové. Festival je slavnostně zahajován a slavnostně ukončen

Kyjovský okruh

Kyjovský okruh

Silniční závod motocyklů Klasik. Toto motoristické klání se odehrává přímo v ulicích města Kyjova. V roce 1947 se jel závod poprvé. Tato tradice však byla po čtyřech letech přerušena a obnovena až v roce 2004

Kaple sv. Josefa

Kaple sv. Josefa

Stojí na vyvýšenině nad východním okrajem původní zástavby města, poblíž dnešního muzea. Na jejím místě stával původní románský farní kostel sv. Martina. Stavba byla v roce 1692 zcela přestavěna, jak dodnes dokládá nápis nad portálem kostelní věže. V roce 1784 byl kostel odsvěcen a přeměněn na skladiště. To však v roce 1807 vyhořelo a kostel byl až na věž zbořen. V letech 1831–32 byla z materiálu původního kostela postavena dnešní kaple sv. Josefa, která byla v roce 1994 opravena.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, sv. Cyrila a Metoděje

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, sv. Cyrila a Metoděje

Původní kapucínský kostel vystavený v letech 1713–20 byl v roce 1784 prohlášen za farní. Prostá stavba s hladkým průčelím má typický vzhled kapucínských klášterních kostelů. Nad portálem je kartuš se znakem Jana Adama z Lichtenštejna, který se darem 30 000 zlatých zasloužil o dostavbu kostela. Nad ní ve sgrafitovém rámu madona s dítětem od Jano Köhlera z roku 1911. Hlavní oltář s monumentálním obrazem Nanebevzetí Panny Marie od Josefa Zeleného z roku 1880 a štukovou výzdobou od Ondřeje Schweigla. Sochy představují sv. Cyrila a Metoděje. Zřejmě z původního kostela pochází volně umístěná dřevořezba Madonny s dítětem z doby kolem roku 1500 a sousoší Piety, barokní replika pozdně gotické práce.

Mariánský sloup Nanebevzetí Panny Marie

Mariánský sloup Nanebevzetí Panny Marie

Byl postaven koncem 20. let 17. století z podnětu kardinála Františka z Dietrichštejna jako poděkování městu za věrnost, kterou zachovalo město císaři Ferdinandovi II. v době stavovského povstání. V období totality byl sloup odsunut, na své původní čestné místo před radnicí byl vrácen zpět v roce 1990.

Pamětní kámen Židovské obce v Kyjově

Pamětní kámen Židovské obce v Kyjově

Byl odhalen v roce 2002 v parčíku za radnicí. Je na něm vyobrazena původní kyjovská synagoga, která byla v roce 1962 zbořena. Stávala v místech dnešního kulturního domu. Spolu s ní podlehly asanaci i zbytky rázovité židovské čtvrti. Nezachoval se ani židovský hřbitov. Smutný osud kyjovských Židů připomíná památník obětem holocaustu, umístěný v areálu nemocnice.

Renesanční radnice

Renesanční radnice

Nejvýznamnější kyjovská historická památka je dominantou Masarykova náměstí. Byla postavena v letech 1561–62. Věž byla zvýšena v roce 1582 a poškozena při válečných událostech v roce 1636. Stavba prošla celou řadou dílčích úprav, z nichž nejvýznamnější bylo přestavění původního půdního polopatra na plnohodnotné patro (1876 nebo až 1905), nově byla rekonstruována i sgrafitovaná bosáž. Stavba je široká 22 m a výška věže dosahuje 39 m. V budově radnice dnes sídlí městský úřad.

Renesanční zámeček

Renesanční zámeček

Nejstarší dochovaná stavba ve městě. Byla postavena Janem Kunou z Kunštátu kolem roku 1540. Jako panské sídlo však sloužila jen několik let, potom zde pravděpodobně byla fara, později např. kasárna, nemocnice a škola. V roce 1911 byla stavba rekonstruována a opatřena sgrafity od Jana Köhlera s výjevy z dějin Kyjova. Je zde i umělcova podobizna. Od roku 1928 slouží budova jako muzeum. Zámeček stojí na Palackého ulici.

Vlastivědné muzeum Kyjov

Vlastivědné muzeum Kyjov

V renesančním zámečku z poloviny 16. století, který je nejstarší dochovanou budovou ve městě, sídlí od roku 1928 Vlastivědné muzeum Kyjov, pobočka Masarykova muzea v Hodoníně. Stálou expozicí archeologickou, etnografickou, přírodovědnou a expozici Příroda Kyjovska (přírodovědná sbírka prezentovaná formou velkoplošného dioramatu) doplňují příležitostné výstavy během celého roku.

Základní škola J. A. Komenského

Chudobinec Dominika Jurovského

Chudobinec Dominika Jurovského

Památkově chráněný dům, který byl postaven v letech 1728–39 a sloužil jako útulek pro zchudlé kyjovské měšťany. Barokní jednopatrová budova původně s domácí kaplí sv. Dominika, která se však nedochovala. Nad vchodem je latinský chronogram, který v překladu zní: „Co učiníte jednomu z těchto chudých, učiníte mně.“

Kaple sv. Josefa Kalasanského

Kaple sv. Josefa Kalasanského

Tzv. Gymnazijní kaple byla vystavěna současně s eklektickou budovou dnešního Klvaňova gymnázia. V její architektuře převládají novorománské prvky. Část zařízení kaple pochází z původní piaristické kaple sv. Jana Nepomuckého. Keramickou mozaiku nad vstupem do kaple vytvořil Jano Köhler.

Kaple sv. Rocha

Kaple sv. Rocha

Kapli nechal v roce 1716 postavit městský magistrát asi 1 km jihovýchodně od dnešního okraje města při cestě na Vlkoš jako poděkování za to, že město bylo ochráněno od moru. Nad vchodem je latinský chronogram, který v překladu zní: „Poutníku, popatři, pod touto ochranou uchránilo se od moru.“ Venkovní výzdobu tvoří sochy sv. Josefa, sv. Eligia, sv. Floriána a archanděla Michaela (uprostřed). Nad vstupem do kaple je sousoší sv. Anny vyučující Pannu Marii.V době josefínských reforem sloužila kaple jako prachárna.

Modlitebna Českobratrské církve evangelické

Modlitebna Českobratrské církve evangelické

Stavba z roku 1928 se nachází na Dobrovského ulici. Jedná se o funkcionalistickou stavbu architekta Josefa Poláška.

Nemocnice

Strážovská ul., B. Rozehnal, projekt 1938–39, realizace 1940–43 a 1947–48

Radniční galerie

Radniční galerie

Je nejnovější galerií v Kyjově, vznikla začátkem roku 2002 v nové přístavbě kyjovské radnice. Tyto prostory slouží jednak k vystavování děl především začínajících a amatérských umělců a jednak potřebám radnice k prezentačním účelům. Činnost galerie je řízena Městským úřadem Kyjov, konkrétně odborem školství a kultury.

Bývalá Živnostenská škola

Bývalá Živnostenská škola

Seifertovo nám. 7, pol. 30. let

Dům ředitele Chromého

Svatoborská ul., čp. 428, B. Tureček 1931

Galerie Doma

Galerie Doma

Galerie vznikla v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých galerií za pomoci Města Kyjova a Domu kultury. Majitelé galerie - Pavla Ježová a Vladimír Jež - galerii provozují nikoliv jako obchod s uměním, ale jako místo setkávání milovníků umění, místo osvěty a kulturní oázy uprostřed stále komerčnější vřavy. I vernisáže mají být nejenom nudnou akcí, ale jsou doplněny také o hudební obohacení; výstavy uvádějí hudebníci nejrůznějších žánrů (jazz, cimbálka, DJ, folk, rock, alternativa) z Kyjova i okolí. Akce mají přátelskou a rodinnou atmosféru, ale srdečně vítáni jsou také ti, kteří si k nám ještě nenašli cestu. Dramaturgie výstav je rozřazena do několika kategorií: snažíme se publiku prezentovat jak kvalitní místní výtvrarníky (ať už absolventy vysokých uměleckých škol či amatéry), tak celostátně uznávané špičky naší výtvarné scény, tak nejmladší generaci umělců - absolventů nebo ještě studentů výtvarných škol.

Galerie Ve škole

Galerie Ve škole

Galerie Ve škole zřízená při ZŠ Komenského a ZŠ Újezd je veřejnou galerií v Kyjově. V prostorách budovy ZŠ mohou návštěvníci z široké veřejnosti zhlédnout unikátní tématické výstavy během celého školního roku. Zakladatelem galerie je PaedDr. Jan Navrátil.

Měšťanské domy

Měšťanské domy

Dalšími památkově chráněnými objekty jsou měšťanské domy č.p. 7, 9, 11, 13, 14, 16 na Masarykově náměstí a barokní fara z roku 1734 nalézající se na Palackého ulici.

Soubor domů z 1. poloviny 20. století

Významnými stavbami z tohoto období, které se v Kyjově zachovaly, jsou: základní škola (Újezd 2, J. Polášek 1946, J. Bureš 1947, realizace 1947–53), dům Dr. J. Zemka (Újezd 1, B. Tureček 1931–32), mateřská škola (Jungmannova 5, B. Tureček 1923 – původně starobinec), Seifertovo nám. č.p. 833 a č.p. 849, ulice Urbanova č.p. 835 a 852, ulice Svatopluka Čecha č.p. 887 a 896, ulice Boženy Němcové č.p. 839 a 840

Spořitelna

Spořitelna

Masarykovo nám. 29, autor M. Kopřiva 1926

Okolí a výlety

Cykloturistika / in line

Videoprezentace

videoprezentace

klasifikace Penzion *** Superior Cyklisté vítáni
Penzion je oficiálně klasifikován jako „PENZION 3* - SUPERIOR".

Kam v Kyjově

2. závod Českého poháru v silniční cyklistice

15.4.2017, (SO)
Město Kyjov přivítá na 500 účastníků z ČR, SR, Polska, Rakouska. Program závodu: v 9:00 h start kategorie junioři; v 9:05 h start kategorie žáků; v 10:30 h start kategorie kadetů a žen; ve 14.00 h start kategorie Elite muži na 165 km.

24. ročník cyklistického kritéria Na kole regionem Kyjovského Slovácka

16.4.2017,(NE)
Program závodu: v 10:15 h start kategorie žáků ZŠ (3 okruhy); v 10:30 h start kategorie Mž (6 okruhů); v 11:00 h start kategorie Sž (15 okruhů); v 11:40 h start kategorie žákyně + kadetky (12 okruhů); v 12:30 h start kategorie kadet (21 okruhů); v 13:20 h start kategorie juniorky + ženy (18 okruhů); v 14:00 h start kategorie junioři (27 okruhů); v 15:30 h start kategorie muži Elite (35 okruhů).

Košt vín Bukovanský mlýn

22.4.2017, 14:00 (SO)
Tradiční ochutnávka vín výhradně od profesionálních vinařství. Těšit se můžete na vynikající víno, Varmužovu CM i bohatou slováckou tombolu!